Foundation in social networks:

4-5.03.2020 / Anastasia Tolchneva (Lovozero) and Anya Kravchenko. Discussions and practices

10 March 2020

Anastasia Tolchneva (Lovozero) and Anya Kravchenko
Encampment
Discussions and practices
Studio of the Foundation of Vladimir Smirnov and Konstantin Sorokin: 4 – 5.03.2020

Photo: Evgeniya Zubchenko, Anna Belousova